Monthly Archives: May 2018

خاویر باردم: «اصغر فرهادی»، شجاع و واقع گراست – دیزباد کهن

خبرگزاری ایسنا: این بازیگر اسپانیایی برنده اسکار در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه با اشاره به تصمیم شجاعانه اصغر فرهادی برای ساخت فیلم به زبانی که آن را نمی‌داند گفت: با دیدن فیلم «گذشته» متوجه شدم که او توانایی انجام این کار را به خوبی دارد

Read More »

خاویر باردم: «اصغر فرهادی»، شجاع و واقع گراست – دیزباد کهن

خبرگزاری ایسنا: این بازیگر اسپانیایی برنده اسکار در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه با اشاره به تصمیم شجاعانه اصغر فرهادی برای ساخت فیلم به زبانی که آن را نمی‌داند گفت: با دیدن فیلم «گذشته» متوجه شدم که او توانایی انجام این کار را به خوبی دارد

Read More »

خاویر باردم: «اصغر فرهادی»، شجاع و واقع گراست – دیزباد کهن

خبرگزاری ایسنا: این بازیگر اسپانیایی برنده اسکار در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه با اشاره به تصمیم شجاعانه اصغر فرهادی برای ساخت فیلم به زبانی که آن را نمی‌داند گفت: با دیدن فیلم «گذشته» متوجه شدم که او توانایی انجام این کار را به خوبی دارد

Read More »